پیدا

05:12

درخواست حذف اطلاعات

این روزآ فقط با ریسک زندگی میکنم _ و معتقدم اَگہ آدم تو زندگیش ریسڪ نکنہ به هیچ جآیی نمیرسہ ;')